تبلیغات
مجله اینترنتی جیم مدرسه فرهنگیان مشهد

مجله اینترنتی جیم

مدرسه فرهنگیان مشهد

امیر حاتمیان


بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 11 فروردین 1391

بر اساس این ایده‌ها قواعد زیر را می توان برای تعیین عدد اکسایش بیان کرد:

 1. اتمهای ترکیب نشده و اتمهایی که عناصر مولکولی را تشکیل داده اند، عدد اکسایش صفر دارند.
 2. مجموع اعداد اکسایش اتمها در یک ترکیب صفر است، زیرا ترکیبات از لحاظ بار الکتریکی خنثی هستند.
 3. عدد اکسایش یونهای تک اتمی برابر با بار یون است. برای مثال فلزات گروه IA شامل Cs, Rb, K, Na, Li همیشه در ترکیبات خود دارای عدد اکسایش 1+ و عناصر گروه IIA شامل Ba, Sr, Ca, Mg, Be همیشه دارای عدد اکسایش 2+ هستند.
 4. مجموع اعداد اکسایش اتمهای تشکیل دهنده ی یک یون چند اتمی برابر با بار آن یون است.
 5. عدد اکسایش فلوئور، الکترونگاتیو ترین اتم، در تمام ترکیبات فلوئوردار (به استثنای F2) برابر 1- است.
 6. عدد اکسایش اکسیژن در اغلب ترکیبهای اکسیژن دار، 2- است. ولی چند مورد استثنا هم وجود دارد:
  1. در پراکسیدها، عدد اکسایش هر یک از اتمهای اکسیژن، 1- است. دو اتم اکسیژن در یون پراکسید، O22-، هم ارزند. هر یک باید عدد اکسایش 1- داشته باشند تا مجموع آنها برابر با بار یون گردد.
  2. در یون سوپراکسید، O2-، عدد اکسایش هر اتم اکسیژن، 0.5- است.
  3. در OF2، عدد اکسایش اکسیژن 2+ است.( قاعده ی 5 را ببینید)
 7. عدد اکسایش هیدروژن در تمام ترکیبات 1+ است به جز در هیدریدهای فلزی مانند NaH و CaH2 که در آنها حالت 1- است و مولکول H2 که عدد اکسایش هیدروژن در آن صفر است.
 8. در ترکیبات دو نافلز (خواه به صورت یون چند اتمی یا مولکول) عدد اکسایش عنصر الکترونگاتیو تر منفی و برابر بار یون تک اتمی معمولی آن عنصر است. مثلا در PCl3 عدد اکسایش Cl برابر 1- است و بنا بر قاعده ی 2 عدد اکسایش P هم برابر 3+ می شود. یا در مثالی دیگر در مولکول CS2 عدد اکسایش S برابر 2- و عدد اکسایش کربن برابر 4+ است.


ارسال توسط Amir Hatami
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin