تبلیغات
مجله اینترنتی جیم مدرسه فرهنگیان مشهد

مجله اینترنتی جیم

مدرسه فرهنگیان مشهد

امیر حاتمیان


بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 10 فروردین 1391

طول پیوند بـــــــا انرژی پیوند رابطه عکس دارد.

این مقوله است که سطح انرژی دو اتم هیدروژن پیش و پس از نشکیل پیوند است!

پیوند کووالانسی:درترکیب یونی، اتم ها باازدست دادن یاگرفتن الکترون، مداربیرونی خود راپر میکنند.اما درپیوند اشتراکی (کووالانسی)اتم هامی توانندبابه اشتراک گذاشتن الکترون ها مدار خویش راپر کنندوبه هشتایی پایدار گاز نجیب قبل از خودشان]] برسند.پیوند کووالانسی دراثرنیروی جاذبه ی الکتریکی به وجود میایند.مثلا:هنگامی که دواتم هیدروژن به هم نزدیک میشوندجاذبه ی الکتریکی بین ان هاایجاد میشودودواتم بااشتراک گذاشتن یک الکترون کنار هم میمانند.فاصله ی بین اتم های متصل به هم راطول پیوندمیگویند.هرچه طول پیوند کم تر باشدانرژی ان بیشتر است.انرژی پیوند، انرژی لازم برای غلبه بر نیروی جاذبه بین اتم هااست وواحد ان کلیوژول برمول است.(kJ/mol). نقطه ی ذوب وجوش ترکیب هایی که پیوند کووالانسی دارند خیلی پایین تر ازترکیبات یونی است.این ترکیب ها به صورت محلول نارسانای برق هستند.پیوند کووالانسی بین دواتم نافلزاست .مثلا:دواتم کربن با چهاراتم هیدروژن یک پیوند کووالانسی رابه وجود میاورندکه به اتیلن معروف است. به مولکول هایی که باپیوندکووالانسی به وجود میایندترکیب مولکولی یاجامدمولکولی میگویند.

عدد اکسایش=عدد اکسایش، عده ی بارهای مربوط به اتمهای ترکیب (در مورد ترکیبهای کووالانسی، منظور بارهایی فرضی است) بر اساس برخی قواعد اختیاری است.

عدد اکسایش یک یون یک تک اتمی برابر با بار آن یون می باشد. مثلا در NaCl، عدد اکسایش سدیم در +Na برابر 1+ و عدد اکسایش کلر در -Cl برابر 1- است.

عدد اکسایش اتمها در یک مولکول کووالانسی را می توان با دادن الکترونهای هر پیوند به اتم الکترونگاتیو تر به دست آورد.برای مولکول
ساختار لوئیس مولکول هیدروژن کلرید.png

هر دو الکترون پیوند کووالانسی به اتم کلر داده می شوند، زیرا کلر الکترونگاتیو تر از هیدروژن است. به این ترتیب عدد اکسایش اتم کلر به دلیل یک الکترون اضافی، برابر با 1- است. عدد اکسایش اتم هیدروژن نیز به علت اختصاص یافتن تنها الکترون آن به اتم کلر، برابر با 1+ است.

در مورد پیوندهای غیر قطبی بین اتم‌های یکسان، که در آنها تفاوت الکترونگاتیوی وجود ندارد، الکترونهای پیوندی به طور مساوی بین اتمهای تشکیل دهنده ی پیوند تقسیم می شوند. (حتی اگر تعداد الکترونهای پیوند فرد باشد باز هم به طور مساوی تقسیم می شوند.)

به این ترتیب عدد اکسایش هر دو اتم کلر در مولکول زیر صفر است.
ساختار لوئیس مولکول کلر.pngارسال توسط Amir Hatami
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin